ވަޒީފާތައް

30 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް

MVR

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 10,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ - 10,360 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ޕްރޮގްރާމް އެސޯސިއޭޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 12,750 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,500 ރުފިޔާ - 11,250 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Pro Bono Counsel

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Pro Bono Manager

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
18,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,360 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮގްރާމް ސެކްރެޓަރީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,750 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,250 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް