ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް

މ. ވީނަސް(4 ވަނަ ފަންގިފިލާ)
ނޫރީ ގޯޅި
ކ. މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، 20294
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

މި ކައުންސިލަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުފެދިފައިވާ އަދި ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިތުބާރުކުރެވޭ ދައުލަތުގެ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ދަޢުލަތް / ސަރުކާރު
ސިނާޢަތްތައް
  • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް