ވަޒީފާތައް

43 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: FALIM Group Pvt Ltd

MVR

Marketing Coordinator

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Survey Research Assistant

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
300 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރ

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Coordinator

Expired
MVR 10,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
1 year ago
View

Administration Executive

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Executive - HR & Administration

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,999 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓެންޓް

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,000 ރުފިޔާ+
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Procurement Officer

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Officer

FALIM Group Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,500 - MVR 9,000
1 Vacancy
1 year ago
View

Sales Executive

FALIM Group Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް