ވަޒީފާތައް

71 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: M7 PRINT PVT LTD

MVR

Delivery Assistant

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CA Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Stationary Packing Helper

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Delivery Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 6,998 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Support Staff

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
5 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Accounts Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Admin Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް