ވަޒީފާތައް

47 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: M7 PRINT PVT LTD

MVR

Store Keeper

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Procurement Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IT Technician, Network Support

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

SALES ADMIN SERVICE OFFICER -FRONT OFFICE

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 7,000 - MVR 8,500
1 Vacancy
5 months ago
View

Customer Support Specialist

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Telephone Sales Representative - Full Time

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 7,997 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer (Part-Time)

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 4,000 - MVR 5,500
1 Vacancy
6 months ago
View

Sales Officer (Full Time)

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
3,000 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

CASHIER/SALES OFFICER X 1

M7 PRINT PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 0+
1 Vacancy
7 months ago
View