ވަޒީފާތައް

48 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: M7 PRINT PVT LTD

MVR

ސޭލްސް އޮފިސަރ

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Personal Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Cashier

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Girl

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

M7 Book Season Delivery Assistant (Temporary)

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,000 ރުފިޔާ - 7,000 ރުފިޔާ
4 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

M7 Book Season Driver (Cycle) (Temporary)

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

M7 Book Season Support Staff (Temporary)

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

M7 Book Season Staff (Temporary)

M7 PRINT PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
8 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް