ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: FIX IN MARINE PVT LTD

MVR

އެކައުންޓްސް އެސިސްޓެންޓް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

3ޑީ ޑިޒައިން އެންޑް އެނިމޭޓަރ

FIX IN MARINE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
15,000 ރުފިޔާ+