ވަޒީފާތައް

5 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD

MVR

Sales & Marketing Executive

MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Executive

MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް، މާރކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް

MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Executive

MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Executive

MOODHU HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,800 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް