ވަޒީފާތައް

58 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: EURO MARKETING PVT LTD

MVR

Accounting Clerk

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 12,000+
1 Vacancy
2 weeks ago
View

Sales Assistant - Corporate

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
2 weeks ago
View

Market Developer

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,700 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant - Corporate

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Assistant

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Musketeer

EURO MARKETING PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 21,000+
1 Vacancy
2 months ago
View

Accounting Clerk

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް