ވަޒީފާތައް

8 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: MARINE VIBE PVT LTD

MVR

Sales Representative

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Accounts & Admin Officer

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް

Assistant Store keeper

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް

Engineer

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

MARINE VIBE PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Engineer

MARINE VIBE PVT LTD
Male' City, Male'
Expired
MVR 13,000+
1 Vacancy
1 year ago
View

Outboard Engineer

MARINE VIBE PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 10,000 - MVR 15,000
1 Vacancy
2 years ago
View

Sales Representative

MARINE VIBE PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
2 years ago
View