ވަޒީފާތައް

55 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: INTOUR MALDIVES PVT LTD

MVR

Sales & Marketing Assistant / Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ - 25,000 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservations Executive

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
11,000 ރުފިޔާ+
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservations Supervisor

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Human Resource & Admin Manager

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

PR & Marketing Executive

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Contracting Executive

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservations Executive

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservations Executive

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Contracting Executive

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Marketing Executive 

INTOUR MALDIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް