ވަޒީފާތައް

11 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Ministry of Arts, Culture and Heritage

MVR

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
4 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފެސިލިޓީޒް މެނޭޖަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,500 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,295 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

Ministry of Arts, Culture and Heritage
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,610 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް