ވަޒީފާތައް

37 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

MVR

Safari Crew New

1 week left
MVR 8,000+
1 Vacancy
2 days ago
Apply Now

Operation Assistant

Expired
MVR 10,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

Assistant Accounts Officer

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
1 month ago
View

HR Executive

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Room Boy - Safari

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,625 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Crew - Landing Craft

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

HR Manager

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Crew - Landing Craft

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Bowser Driver

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Boat Captain

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް