ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: ASRAFEE INVESTMENTS

MVR

Inventory Assistant އައު

ASRAFEE INVESTMENTS
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
6,800 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
9 ގަޑިއިރު ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Cashier

ASRAFEE INVESTMENTS
Male' City, Male'
Expired
MVR 6,500 - MVR 7,500
1 Vacancy
2 weeks ago
View

Salesperson / Customer Service Assistant އައު

ASRAFEE INVESTMENTS
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
5,850 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
3 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް