ވަޒީފާތައް

30 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD

MVR

Sales Officer

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Technician

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 9,500 - MVR 12,000
1 Vacancy
2 years ago
View

Sales Officer

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Technician

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 8,500 - MVR 10,000
1 Vacancy
2 years ago
View

Sales Executive - Hulhumale' Showroom

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 10,000 - MVR 12,000
1 Vacancy
2 years ago
View

Sales Executive - Hulhumale' Showroom

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales Officer

Expired
MVR 0+
1 Vacancy
2 years ago
View

Technician

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
2 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް