ވަޒީފާތައް

Sales Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މުސާރަ
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,500 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on qualifications and experience
Training Opportunities
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Ability to meet sales targets 
 • Proficient computer skills, Microsoft Office Suite (Word, PowerPoint, Outlook, and Excel)
 • Able to multitask, prioritize, and manage time efficiently
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Hardworking, persistent, and dependable
 • Work Experience in the field will be an advantage

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް / ސެޓްފިކެޓް 3

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް ޕަރސަން، ރީޓެއިލް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ސޭލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ޖޫން 2022