ވަޒީފާތައް

7 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Ministry of Transport and Civil Aviation

MVR

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Ministry of Transport and Civil Aviation
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Ministry of Transport and Civil Aviation
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Ministry of Transport and Civil Aviation
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ޕްލޭނިންގް އޮފިސަރ މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Ministry of Transport and Civil Aviation
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
9,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން މުއްދަތު ހަމަވަނީ

Ministry of Transport and Civil Aviation
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

އިންޓަރންޝިޕް ފުރުސަތު

Ministry of Transport and Civil Aviation
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ICT Management Consultant

Expired
MVR 30,000 - MVR 35,000
1 Vacancy
1 week ago
View