Ministry of Transport and Civil Aviation

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
މ.ސްޓަރކްލައުޑް 4 ވަނަ ފަންގިފިލާ
މަޖީދީ މަގު
މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ދަޢުލަތް / ސަރުކާރު
ސިނާޢަތްތައް
  • އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް