ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: FJS CONSULTING PVT LTD

MVR

Fiscal Policy Expert, USAID Maldives PFM Project މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

Compliance Expert

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Operations Assistant

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް