ވަޒީފާތައް

Operations Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

FJS CONSULTING PVT LTD
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Duties and Responsibilities:

 • Assist in day-to-day operations of FJS
 • Perform general operation and administrative tasks of FJS
 • Oversee staff attendance and prepare relevant reports
 • Maintain corporate documents
 • Deliver company documents
 • Manage all office supplies and routine services
 • Provide field support on consultancy engagements and research studies

Minimum Requirements:

 • Completed O’ Level
 • Fluent in written and spoken DHIVEHI and ENGLISH
 • Proficiency in Microsoft Office Applications

Preferred Skills and Experiences:

 • Punctuality, professionalism, and teamwork
 • Experience in an administrative role
 • Experience in conducting survey interviews and enumeration

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Education Certificates
 • Reference Letters (optional)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • އޮޕަރޭޝަންސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
1 ޖޫން 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 ޖޫން 2021