ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Business Center Corporation Limited

MVR

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 5 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
2 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް