ވަޒީފާތައް

2 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Ghiyasuddin International School ( Shri Educare Maldives Pvt Ltd )

MVR

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (ވަގުތީ) އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 ދުވަސް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް

ސްކޫލް ހެލްތް އޮފިސަރ / ސްކޫލް ނާރސް މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 ދުވަސް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް