ވަޒީފާތައް

1 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
އެކްޓިވް ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Ministry of Fisheries, Marine resources and Agriculture

MVR

މޮނިޓަރިން އެންޑް އިވެލުވޭޝަން ސްޕެޝިއަލިސްޓް އައު

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
22,240 ރުފިޔާ - 25,600 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
3 ދުވަސް ކުރިން
ހުށަހެޅުމަށް