ވަޒީފާތައް

Technician މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މުސާރަ
9,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on Experience and Qualifications
Training Opportunities
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Ability to troubleshoot and resolve multiple issues
 • Ability to multitask, prioritize, and manage time efficiently
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Goal-oriented, organized team player
 • Experience working with network and server management support
 • Up-to-date knowledge of new systems, information, software, and upgrades
 • Work Experience in the field will be an advantage

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ޓެކްނީޝަން، އައި.ޓީ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރއ އަދި ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ޖޫން 2022