ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on Experience and Qualifications
Training Opportunities with DELL, Microsoft & VMware
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Willingness to learn and pursue a career in Information Technology
 • Responsible for Troubleshooting hardware, preparing systems for delivery and assisting service team
 • Ability to interact with customers in a professional manner and close sales together with the sales team.
 • Ability to multitask, prioritize, and manage time efficiently
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Goal-oriented, organized team player
 • Up-to-date knowledge of new systems, information, software, and upgrades
 • Work Experience in the field will be an advantage

Contact us for more information:
Email: [email protected]
Phone: 3333088

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ޓެކްނިޝަން، ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވާރކް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • ސޭލްސް
 • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ޓެކްނީޝަން
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 ފެބްރުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 ފެބްރުއަރީ 2023