ވަޒީފާތައް

Social Media Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

CHOPART PVT LTD
މުސާރަ
9,998 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,998 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Chopart is looking for enthusiastic Individuals who are willing to join our team as a Social Media Manager!

How to apply: 
Interested candidates may email your application along with the following essential documents to [email protected] 

Essential documents:
01. Curriculum Vitae
02. Reference/Experience letter
03. Copy of National Identity Card

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 އޮކްޓޯބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 އޮކްޓޯބަރު 2023