ވަޒީފާތައް

ސޭލްސް އެސޯސިއެޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

EDUCORP CONSULTING PVT LTD
މުސާރަ
10,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

އަޅުގަނޑުމެންގެ މާކެޓިންގ އެންޑް ސޭލްސް ޑިޕާޓްމަންޓާ ގުޅެން ސޭލްސް އެސޯސިއޭޓެއް ބޭނުންވެއެވެ.

މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 • ލީޑްތައް މޮނިޓަރކޮށް، މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ކޯލްތަކުގެ ރެކޯޑްތައް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 • ގަވާއިދުން ގުޅައިގެން ދަރިވަރަށް ފޮލޯއަޕް ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުން
 • ދަރިވަރުންނާއެކު ސްޓްރެޓެޖިކް ގުޅުމެއް ބިނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 • ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި މާކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓާ ކޯޑިނޭޓްކޮށް، ސޭލްސް ޓާގެޓް ހާސިލްކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން
 • ތަޢުލީމީ ފެއާތަކާއި، މާރކެޓިން ކެމްޕޭންތަކުގައި އެހީތެރިވުން

ޝަރުތުތައް

 • ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ގިނަ ގަޑިއިރު އަދި ޝިފްޓްގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން
 • އެމްއެސް އޮފީހުގައި ފަންނުވެރިކަން ހުރުން
 • ވަގުތު ބެލެހެއްޓުމުގެ މޮޅު ހުނަރާއި މަސައްކަތަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން
 • ލިޔުމާއި ބަހުގެ މުޢާމަލާތުގެ ހުނަރު ރަނގަޅުވުން
 • އިންޓަރ ޕާސަނަލް ސްކިލްސް މޮޅުވުން
 • ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުމުގެ ކުރިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމަކީ އިތުރު ފައިދާއެކެވެ

ސީވީ، އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ، އަދި ތައުލީމީ ލިޔެކިޔުންތައް 01/12/2022 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • އައިޑީ ކާރޑް ކޮޕީ
 • ސީވީ
 • ތައުލީމީ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ
 • ތަޖުރިބާގެ ލިޔުންތައް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެހެނިހެން ތައުލީމު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ޑިސެމްބަރު 2022