ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Core Responsibilities

Operations officer shall be responsible for assisting in operational functions of the Company as prescribed
below and should be responsible for reporting on all matters to the Head of Operations.

Job Description
1. Operations of the Exchange and Depository
· Provide support in administering daily trading operations of the Exchange and Depository.
· Undertake administrative functions of the institution.
· Assist in all customer relations services of the company.
· Undertake any other functions as may be assigned by the Chief Executives.


2. Ancillary Services
· Administrative and Client support for Registrar functions of the company
· Administrative support and event management support for AGM Management functions of the
company.


3. Compliance
· Regularly monitor and update the compliance matrix of the company.
· Assist in preparation of compliance checklists / notices in accordance with the guidelines.
· Assist in preparation of compliance checks for listing requirements.
· Assist in preparation of compliance checks of prospectus in accordance with prospectus
requirements.
· Conduct Trading Member inspections.


4. Finance functions
· Accounting and Bookkeeping
· Assist in procurement functions of the company.
· Assist in Audit and budgeting of the company.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ފައިނޭސްއާއި ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފިޔަވައި
  • ފައިނޭންޝަލް އަދި އިންޝުއަރެންސާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • އޮފިސަރ، އޮޕަރޭޝަންސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
  • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
  • އޮފީސް ސޫޓް
  • ހުށަހަޅައި ދިނުމުގެ ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ޑިސެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖެނުއަރީ 2024