ވަޒީފާތައް

Senior Associate, Assurance and Tax މުއްދަތު ހަމަވެފައި

PRUDENT CHARTERED
މުސާރަ
16,000 ރުފިޔާ - 21,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
16,000 ރުފިޔާ - 21,000 ރުފިޔާ
Private Health Insurance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirements

 • Degree in Accounting /ACCA Professional Level
 • Minimum 2 years of experience in accounting, audit or tax
 • Computer literate with working knowledge on Microsoft Office
 • Excellent verbal and written communication skills and proficiency in English
 • Ability to work independently with multiple priorities and meet challenging deadlines
 • Applied working knowledge of Accounting procedures, International Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards on Auditing (ISA)
 • Familiar with accounting software (QuickBooks, etc.) will be an added advantage

Job Description

 • Planning audit engagements and audit strategies
 • Performing audit procedures as per the firm’s audit programs
 • Preparing audit working papers and documenting the audit findings
 • Performing special assignments such as non-assurance engagements, preparing business plans, etc.
 • Overseeing retainer client’s bookkeeping and assist/advise with maintaining accounts
 • Preparing and filing of client’s tax returns
 • Advising the client on issues pertaining to taxation

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • I.D Card
 • CV
 • Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓެންޓް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ފެބްރުއަރީ 2023