ވަޒީފާތައް

Sales Representative މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VESTRADE PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Competitive salary with sales bonus based on performance.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Title: Sales Representative - Wholesale Business

 

Company: Vestrade pvt ltd

 

Location: Greater Male Area

About Us:

Vestrade pvt ltd is a leading wholesale distributor specializing in cosmetics and household cleaning products. We cater primarily to business-to-business (B2B) clients, offering a wide range of high-quality products at competitive prices. With a commitment to excellence and customer satisfaction, we are dedicated to serving our clients with the utmost professionalism and reliability.

 

Job Description:

We are currently seeking a motivated and dynamic Sales Representative to join our team. The ideal candidate will be responsible for driving sales and expanding our client base within the Greater Male Area. As a Sales Representative, your primary duties will include:

  • Daily visits to shops and businesses to assess inventory levels of our products.
  • Actively promote and market our products to new B2B customers.
  • Cultivate relationships with existing customers and collect orders based on product movements.

Qualifications:

  • Previous experience in sales, preferably in the wholesale or distribution industry in Maldives.
  • Strong interpersonal and communication skills.
  • Valid driver's license and access to a vehicle.

Benefits:

Competitive salary with sales bonus based on performance.

Opportunities for career growth and advancement within the company.

Comprehensive training and support provided.

Join our team and be part of a dynamic and growing company.

 

How to Apply:

Please submit your resume to [email protected]

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ޕަރސަން، ހޯލްސޭލް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
23 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 މޭ 2024