ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID Copy
  • Educational/Service certificates
  • Police report
  • Photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް ކޯޑިނޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
  • ސޭލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 އޭޕްރީލު 2024