ވަޒީފާތައް

ރިސެޕްޝަނިސްޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LEO TRADING PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޝަރުތުތައް:

 • ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހަށް ފަރިތަވުން
 • މައިކްރޯސޯފްޓް އޮފީސް ޕެކޭޖް އެނގުން
 • ގުޅުން ހުރި ތަޖުރިބާ
 • ދިގު ވަގުތުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފަސްނުޖެހުން
 • ދިވެއްސަކަށް ވުން

ވަޒީފާއަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • ހުޅުމާލެ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • ރިސެޕްޝަނިސްޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 އޭޕްރީލު 2024