ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

1.  Clean office premises daily or as scheduled.

2.  Ensure tearoom is stocked for meetings.

3.  Collect office purchases from suppliers/sellers as required.

4.  Buy office items as instructed and required by the relevant departments.

5.  Maintain general office tidiness.

6.  Manage and maintain tearoom supplies.

7.  Assist in setting up meetings and arranging refreshments.

8.  Completing other tasks related to the work of the department assigned by the Supervisor.

9. Drive vehicles for task such as errands deliveries, or transportation as needed

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • 1. Job application form
  • 2. Candidates Curriculum Vitae
  • 3. Attested copy of ID card
  • 4. Accredited and attested copies of educational certificates
  • 5. Reference letters from previous employers
  • 6. Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 މޭ 2024
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް