ވަޒީފާތައް

Office Administrator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Apollo Holdings Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are currently looking for an Real Estate Administrator to join our team.

See the TOR link for a job description https://bit.ly/46CMOGC

Interested candidates please drop an email to [email protected]  with your CV on or before 2nd December 2023

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • 1. CV
  • 2. National ID card
  • 3. Police Report
  • 4.Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
  • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި މެއިންޓެނަންސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 ޑިސެމްބަރު 2023