ވަޒީފާތައް

Delivery Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 7,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

M7 Book Season Sales Delivery Assistant Vacancy:03

Benefits: Take home 5000-7500.00 / Normal shift + Overtime Benefits

Working Hours:  Sat- Thur Shift 1: 08:30 – 17:00 Shift 2: 16:00 – 23:00 Fri: 14:00 – 23:00

www.m7maldives.com

Email: [email protected]

Location: M7 Bookstore Male’, M7 Bookstore Hulhumale’ M7 Tower, 1st Floor, Ameenee Magu, Male’, 20178. T 777 3610 T 302 9731

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • National ID card/ Passport
  • Driving License

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
9 ޖުލައި 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 ޖުލައި 2023