ވަޒީފާތައް

ކޭޝިއަރ / ސޭލްސް ބޯއި މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ESMARTRUST
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ފަށާ މުސާރަ : 5،000 

ތިން މަސް ފަހުން: 7,000

ވަގުތު: 0900-1200
13:30-16:00

16:00-18:00
20:00-23:00

If interested send your CV to [email protected]

For more information call: 9771032

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ސީވީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 މޭ 2023