ވަޒީފާތައް

Junior Associate - Assurance and Tax މުއްދަތު ހަމަވެފައި

PRUDENT CHARTERED
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Private Health Insurance
Bonus (based on firm’s policy)
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirements

•    Maldivian National
•    Completed A Level
•    No minimum experience required
•    Computer literate with working knowledge on Microsoft Office
•    Excellent verbal and written communication skills and proficiency in English
•    Ability to work independently with multiple priorities and meet challenging deadlines

Job Description

•    Performing audit procedures as per the firm’s audit programs
•    Preparing audit working papers and documenting the audit findings
•    Performing special assignments such as non-assurance engagements, preparing business plans, etc.
•    Overseeing retainer client’s bookkeeping and assist/advise with maintaining accounts
•    Preparing and filing of client’s tax returns
•    Advising the client on issues pertaining to taxation

Official Working Hours

Sunday – Thursday (8:00 am to 04:00 pm)

How to Apply

Interested candidates can submit applications via our Job Application Portal.

Deadline: 27th March 2024
 
ONLY SHORT-LISTED CANDIDATES WILL BE NOTIFIED!

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • I.D Card
  • CV
  • Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • އޮޑިޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 މާރިޗު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 މާރިޗު 2024