ވަޒީފާތައް

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MUNI ENTERPRISES PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ފަރުނީޗަރު އުފެއްދުން
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
  • ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އިލްސްޓްރޭޓަރ
  • ފޮޓޯނެގުން
  • ފޮޓޯޝޮޕް
  • ވީޑިއޯގްރަފީ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖޫން 2022