ވަޒީފާތައް

ފްރަންޓް ސާވިސް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Smart Island Solutions Pvt Ltd
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Hiring front service attendant for a restaurant in Male'

- Should be able to serve customers in a very friendly manner
- Be able to speak, read and write english
- Be able to speak dhivehi to a minimum
- Must be able to handle high pressure
- Able to take orders by phone and in person dine in customer orders
- able to prepare drinks as per recipes

Full time
Salary MVR7000-MVR10000 depending on interview

for application or queries, email CVs to [email protected] or viber CVs to 7756879 / 9930999 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ސްޓާފް ރެސްޓޯރެންޓް ވެއިޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2021