ވަޒީފާތައް

ފީލްޑް ޓެކްނީޝަން މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SUN WORLD HOLIDAYS PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Function: Primarily responsible in prodiving new connections and attending to any cable connections.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 35 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - CV
  • - ID Card Copy
  • - Educational Certificate
  • - Reference Letters
  • - Driving License

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ޓެކްނިޝަން، ނެޓްވާރކް ސަޕޯޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023