ވަޒީފާތައް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Maniolae Holdings Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
Accommodation
Food
Service Charge
Tips

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Certificates
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
 • ބާ މެނޭޖަރ
 • ސުޕަވައިޒަރ، ރެސްޓޯރެންޓް
 • ވެއިޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް އެފް އަދި ބީ ސްކިލްސް
 • ބިލިންގ
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
 • ރިލޭޝަންޝިޕް ބިލްޑިންގ
 • ސްޓޮކް އިންވެންޓަރީ
 • ޓީމްވޯކް
 • ޓޫރިޒަމް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޖޫން 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
6 ޖުލައި 2021