ވަޒީފާތައް

ކޭޝިިިިއަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Cidees Kitchen Pvt Ltd
މުސާރަ
6,500 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,500 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ކެއުން
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ކޭޝްރެޖިސްޓާރ ސިސްޓަމް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން

ކޮލިޓީ އަދި ސާފުތާހިރު މިންގަނޑުތަކައް ހުރިހާކަމެއް ކުރުން.

ޑިއުޓީ ސްޓާފުން ސުޕަވައިޒް ކުރުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ވަނަވަރު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖުލައި 2021