ވަޒީފާތައް

ކޭޝިއަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LEO TRADING PVT LTD
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 6,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޝަރުތުތައް:

 • ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގަ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ
 • ދިވެއްސަކަށް ވުން
 • ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި ބަހަށް ފަރިތަވުން

ވަޒީފާއަދާ ކުރަންޖެހޭ ތަން:

 • ބްރެއިންކޮރަލް ޝޯރޫމް، ހުޅުމާލެ

ވަޒީފާއަދާ ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް:

 • ޝިފްޓް އުސޫލުން ދުވާލަކު 5 ގަޑިއިރު

 

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ
 • އައި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
 • ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
މަޤާމްތައް
 • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 އޭޕްރީލު 2024