ވަޒީފާތައް

Barrister - LOCAL / Maldivian މުއްދަތު ހަމަވެފައި

QUICK BITES
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 6,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

IMMEDIATE HIRE!

Position: Cashier  - LOCAL

SALARY: MVR 6,000/- Per Month

No. of Position: 1

Workplace: Quick Bites, Hulhumale' (Takeaway Cafe')

For more details please call 7667664 / 7770975

Looking forward to meeting YOU! 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 30 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • 1. CV
  • 2. NID

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ބެރިސްޓަރ
  • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
  • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
  • ސޭލްސް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ޖެނުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖެނުއަރީ 2022