ވަޒީފާތައް

އެސިސްޓަންޓް ޓްރެއިނީ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LONUMEDHU MAGAZINE
މުސާރަ
4,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަސައްކަތުގެ ވަގުތު: 10:00-14:00 އާސީއްތަ-ބުރާސްފަތި

ވަޒީފާގައި އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރުތައް:

 • ލޮނުމެދުގެ ޓެސްޓް ކިޗަން ޓީމާއިއެކު ރެސިޕީ ދިރާސާކޮށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން
 • ގަންނަންވީ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ތައްޔާރު ކުރުމާއި އެތަކެތި ލިބުމުން އެތަކެތި ލާން ޖެހޭ ތަންތަނަށް ލުން
 • ރެސިޕީ ޓެސްޓް ކުރުމާއި ރެސިޕީތަކުގެ ފޮޓޯނެގުމުގެ ޙަރަކާތުގައި ޓީމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން
 • ޕޭންޓްރީ ބެލެހެއްޓުން
 • ޓެސްޓް ކިޗަން ސާފު ތާހިރު ކޮށް ބެހެއްޓުން
 • ރިސީޓް ހެދުން، އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފައިލް ކުރުން ފަދަ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
 • މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކުރުން

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކިބައިން ފެންނަން އެދޭ ސިފަތައް:

 • ކާބޯތަކެއްޗަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރުން
 • މީހުންނާއި ގުޅިގެން އުޅެން އެނގުމާއި، އިތުބާރު ކުރެވޭނެ ފަދަ މީހަކަށް ވުމާއި، ވަގުތަށް ފަރުވާތެރި މީހަކަށްވުން
 • ގޭގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރު ކޮށް އުޅުމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުން
 • މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން އެނގުމާއި އާކަންކަން ދަސްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން
 • އެކަނިވެސް އަދި ޓީމާއި އެކުގައިވެސް ފުރިހަމައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން
 • ކާބޯތަކެތީގެ ރަހައަށް ފާޑުކިޔަން އެނގުމާއި ފާޑުކިޔުން ރައްދުވުމުން އެކަން ބަލައިގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން
 • މައިކްރޯސޮފްޓް ވަރޑް އަދި އެކްސެލް ބޭނުން ކުރަން އެނގުން
 • ޓީމްގެ ލާބައަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުމާއި ޓީމް މެމްބަރުންނަށް އެހީތެރިވެދޭން ފަސްނުޖެހުން
 • ސުންގަޑިތަކަކަށް ބަލައިގެން ހަލުވިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ މާޙައުލެއްގައި ހަވާލު ކުރެވޭ އެކި މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
 • ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ (ވޭތުވެދިޔަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައި)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • ލައިބްރަރީ، އަރކައިވްސް، ދާރުލް އާސާރު އަދި ސަގާފީ އެހެނިހެން ކަންކަން
މަޤާމްތައް
 • ކިޗަން އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Arts and Humanities
 • Social Sciences, Journalism and Information
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިފެކްޓިވް ޓީމްވޯކް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
 • ޓީމްވޯކް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
2 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 އޮކްޓޯބަރު 2022