ވަޒީފާތައް

Accounts Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SAS E CONSTRUCTION PVT LTD
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are dynamic Construction Company which is dedicated to providing infrastructure, marine and building solution for tomorrow’s world.

 

We’re looking for Account Assistant: (02 Vacancies)

 

 1. Qualifications & Experience:
 • O level, A ‘Level, Diploma in Accounts related.
 • Diploma in accounts field will be considered as an added advantages
 • Able to work independently when needed.
 • Familiarity with QuickBooks accounting system.
 • Must have an understanding of the current tax system of Maldives.

 

 

 1. Job Responsibility:
 • Invoice processing and preparing receipts upon receipt of payments
 • Preparing Payment Vouchers & Cheques
 • Cash book maintenance
 • Maintaining the company purchase and sales ledgers, maintain invoice register and payment voucher register
 • Handling Petty cashes
 • Liaising with third party providers, clients and suppliers
 • Basic administration works
 • Updating and maintaining QuickBooks system
 • Any other ad hock works assigned by the management

 

Salary: Negotiable based on qualification & Experience

 

 

Please apply in writing along with CV, ID card copy, and relevant educational and experience certificate copy to the address below or email.

[email protected]    before 22nd January 2022.

 

SAS e Construction Pvt Ltd

Leo Office Complex, 4th Floor, Haivakaru Magu, Hulhumale’, Maldives

Tel:+960 3331682

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • ID Card Copy
 • Educational Certificates
 • Experience Letter

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ޖެނުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 ޖެނުއަރީ 2022