TAVIYANI PVT LTD

ހ. ކުއްޅަވައްމާގެ، ގްރައުންޑް ފްލޯ، މޫން ލައިޓް ހިންގުން. މާލެ. ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • ޕްރޮގުރާމްކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކަންތައް
  • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
  • ރިޒަވޭޝަނާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
  • އެހެނިހެން ތައުލީމު