PAPERWORKS PVT LTD

ހ.ވެލިރެސް، 4 ވަނަ ބުރި،
މެދުޒިޔާރަތް މަގު،،20127
، މާލެ ސިޓީ
، ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް