އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ތެޔޮ ހީނަރު ކުރުން އަދި ގޭހުގެ މަސައްކަތް
  • ކަރަންޓް، ގޭސް، އަދި އޭ.ސީ ފޯރުކޮށްދިނުން
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
  • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
  • ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ލީސިންގ ޚިދުމަތް
  • އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ޚިދުމަތް
  • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
  • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
  • އާންމު އިދާރިއްޔަތާއި ދިފާއީ ޚީދުމަތްތައް؛ ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން