FOTOTEKNIK PVT LTD

ފޮޓޯޓެކްނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ހ. ފުލިދޫގެ، ކަލާފާނު ހިނގުން
މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ފޮޓޯ ނެގުމާއި ޕްރިންޓް ކުރުން، 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި