އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

MNU Faculty of Hospitality and Tourism Studies

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ ސަރުކާރުގެ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
  • އެކޮމޮޑޭޝަން- އެހެނިހެން
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
  • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
  • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
  • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް